Årsmöte Ridklubben 4Ben 23/2 2021

 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare för årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter jämte suppleanter
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Ungdomssektionen
  1. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter i styrelsen
  2. Val av ordförande för ungdomssektionen
  3. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter i ungdomssektionen
  4. Val av ungdomssektionens representant jämte suppleant till styrelsen.
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten, och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ett ombud
 21. Fastställande av årsavgifter för 2022.
  Styrelsens förslag: oförändrade avgifter
 22. Förslag om ändring av stadgar
 23. Förslag att ändra defaultval så nya medlemmars uppgifter rapporteras vidare till SvRF om de inte explicit säger nej.
 24. Övriga ärenden
 25. Mötet avslutas

  Därefter