Denna sida är uppdaterad
21 mars 2020

Förslag till nya Stadgar för Ridklubben 4 Ben
bildad den 20 februari 1990 (som stallklubb)

Stadgarna är baserade på Sv Ridsportförbundets typstadgar från 2005-08-18, med tillägg från Sv Ridsportförbundet januari 2020

Antagna vid Ridklubben 4 Bens årsmöte 2020-02-25

Stadgarna är baserade på Sv Ridsportförbundets typstadgar från 2005, med tillägg från Sv Ridsportförbundet 2020-10-16

[Antagna vid Ridklubben 4 Bens årsmöte 2021-02-23]

Lila text är sådant som i typstadgarna är streckade linjer, där vi fyller i våra specifika uppgifter.

Stadgar antagna på Årsmötet 2020 Nytt förslag till stadgar 2021
 

Kap 1 Allmänna bestämmelser

§ 1 Ändamål § 1 Ändamål
Ridklubben 4 Ben är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar.

Ridklubben 4 Ben är en ideell förening som är ansluten till Svenska Ridsportförbundet (SvRF), och därigenom ansluten till Sveriges Riksidrottsförbund (RF).

Föreningen är en sammanslutning av för ridsporten intresserade med ändamål att bl a främja ridningen på sätt som anges i SvRFs stadgar.

§ 2 Säte, m. m. § 2 Säte, m. m.
Föreningen har sitt säte i Lunda, Märsta , Sigtuna kommun.

Föreningens organisationsnummer är 802440-0668

Föreningen har sitt säte i Lunda, Märsta , Sigtuna kommun.

Föreningens organisationsnummer är 802440-0668

  § 3 Sammansättning, tillhörighet mm
 
Föreningen består av de fysiska personer som upptagits som medlemmar av föreningen.

Genom medlemskap i SvRF blir föreningen även medlem i SvRFs distriktsförbund (SDF) samt i det distriktsförbund (DF) inom RF inom vars område föreningens hemort är belägen.

Föreningen är skyldig att följa RFs och nämnda organisationers stadgar, tävlingsregler och beslut fattade av dessa organ.

På begärav av RF, SvRF, DF eller SDF-styrelse är föreningen skyldig att ställa föreningens handlingar till förfogande samt lämna av dessa organ begärda uppgifter.

§ 6 Beslutande organ § 4 Beslutande organ
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.
Föreningens beslutande organ är allmänt möte (årsmöte) eller extra allmänt möte samt styrelsen.
§ 7 Verksamhets- och räkenskapsår § 5 Verksamhets- och räkenskapsår
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår skall vara kalenderår.
Föreningens verksamhets- och räkenskapsår ska vara kalenderår.
§ 19 Firmateckning § 6 Firmateckning
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen i sin helhet, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.
Föreningens firma tecknas, förutom av styrelsen gemensamt, av ordföranden eller vice ordföranden i förening med annan styrelseledamot eller på annat sätt som styrelsen beslutar.

Den som genom delegation fått fullmakt att företräda föreningen ska återrapportera till styrelsen.

§ 9 Stadgeändring och upplösning § 7 Stadgeändring
Förslag till stadgeändring kan avges av styrelsen eller av enskild medlem.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Ändring av stadgarna skall godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

Förslag till stadgeändring ska avges skriftligen av enskild medlem eller av styrelsen.

För stadgeändring fordras beslut av ett enhälligt allmänt möte eller extra allmänt möte eller med minst 2/3 av antalet avgivna röster vid två på varandra, med minst en månads mellanrum, följande allmänna möten varav det ena årsmöte.

Ändring av stadgarna ska godkännas av SvRFs styrelse eller av utskott till vilket förbundsstyrelsen delegerat denna uppgift.

  § 8 Tvist/Skiljeklausul
Talan i tvist där parterna är enskild medlem, förening, SDF, DF. SF eller RF får inte väckas i allmän domstol. Sådan tvist ska, utom i de fall då annan särskild ordning är föreskriven i RFs eller SFs stadgar, avgöras enligt ett av RS fastställt reglemente för idrottens skiljenämnd.
§ 9 Stadgeändring och upplösning § 9 Upplösning

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen skall anges att föreningens tillgängar skall användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, jämte bestyrkta avskrifter av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse jämte balans- och resultaträkningar, skall omedelbart tillställas SvRF.

För föreningens upplösning fordras beslut av två på varandra med minst en månads mellanrum följande allmänna möten varav det ena årsmöte. Vidare fordras att minst 2/3 av närvarande röstberättigade är eniga om beslutet. I beslut om upplösning av föreningen ska anges att föreningens tillgängar ska användas till bestämt ridsportfrämjande ändamål.

Beslutet, tillsammans med kopior av styrelsens och årsmötets protokoll i ärendet, samt revisionsberättelse och balans- och resultaträkningar, ska omedelbart tillställas SvRF.

 

Kap 2 Föreningens medlemmar

§ 3 Medlemskap § 10 Medlemskap
Person, som anmäler sig till inträde och erlägger årsavgift antages som medlem.

Ansökan om medlemskap får avslås endast om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att inom viss tid, minst 14 dagar, yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskap ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska inom tre dagar från dagen för beslutet sändas till den som fått avslag på medlemsansökan

Behandling av personuppgifter:
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Person som på synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut skall biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

Fysisk person, som ansöker om medlemskap och erlägger årsavgift antages som medlem. Medlemskap gäller för det år årsavgiften erlagts för.

Ansökan om medlemskap får endast avslås om det kan antas att sökanden kommer att motarbeta föreningens ändamål, idrottens och ridsportens värdegrund eller på annat sätt skada föreningens intressen.

Beslut om att avslå medlemskap fattas av styrelsen. Innan sådant beslut fattas ska personen i fråga ges tillfälle att yttra sig över de omständigheter som är anledningen till att medlemskapet ifrågasätts. I beslutet ska skälen redovisas samt anges hur den medlemssökande ska gå tillväga för att överklaga beslutet. Beslut ska, inom tre dagar från dagen för beslutet, sändas till den som fått avslag på medlemsansökan

Behandling av personuppgifter:
Medlem godkänner genom sitt medlemskap att föreningen får behandla personuppgifter i syfte att bedriva ändamålsenlig verksamhet i enlighet med Dataskyddsförordningen, GDPR.

Person som på synnerligen förtjänstfullt sätt verkat för föreningens ändamål, kan efter förslag av styrelsen, av årsmötet inväljas såsom hedersmedlem. Sådant beslut ska biträdas av minst 2/3 av antalet närvarande röstberättigade medlemmar.

Notera att konceptet "hedersmedlem" inte finns i typstadgarna.
Istället för "medlemskap gäller.." i första stycket står det i typstadgarna Beslut om medlemskap fattas av styrelsen eller av den som styrelsen delegerat beslutanderätten till. Medlemskapet gäller tills vidare.. Det är inte rimligt att man är medlem "tills vidare", se även "utträde" senare. Inte heller vill vi att det ska stå att det "fattas beslut" om medlemskap; vem som helst som betalar blir automatiskt medlem.
§ 4 Avgifter § 11 Avgifter
Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet.

Årsavgiften skall erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

Medlem erlägger en årsavgift, vars storlek, efter förslag av styrelsen, årligen fastställes av årsmötet.

Årsavgiften ska erläggas på sätt som styrelsen fastställer.

Hedersmedlem erlägger ingen årsavgift.

§ 5 Utträde och uteslutning § 12 Utträde
Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen skall skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Erlagd avgift återbetalas ej.

Tidigare medlem som inte erlagt årsavgift för innevarande år anses inte längre som medlem i föreningen.

Medlem som av annan anledning önskar utträda ur föreningen under pågående verksamhetsår ska skriftligen anmäla detta till styrelsen och anses därmed omedelbart ha lämnat föreningen.

Erlagd avgift återbetalas ej.

Typstadgarna säger i första stycket "Medlem som under ett helt år underlåtit att betala sin årsavgift får anses ha begärt utträde ur föreningen. Därmed har medlemskapet upphört. När medlemskapet upphört ska personen underrättas om detta.".

Detta känns väldigt knepigt kopplat till de förmåner man får som medlem, som försäkring, möjlighet att vara med på klubbens aktiviteter, etc. Dessutom ser jag ingen anledning att vi ska ha som stadgekrav att vi ska underrätta alla om att de (efter ett år?) inte har betalt medlemsavgift och inte är medlemmar längre; jag utgår från att om någon låter bli att betala medlemsavgift är det för att de faktiskt inte vill vara medlemmar, och det enda vi kan/ska göra är en försiktig påminnelse.

§ 5 Utträde och uteslutning § 13 Uteslutning

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningens intressen.

Föreningen kan påkalla återkallelse av ryttarlicens enligt SvRFs stadgar § 15 sista stycket.

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning ska fattas av styrelsen och beslut om uteslutning eller varning får av den berörde överklagas enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Medlem får uteslutas om medlemmen har försummat att betala av föreningen beslutade avgifter till föreningen, motarbetat dess verksamhet eller ändamål, brutit mot ridsportens värdegrund, brutit mot föreningens stagar eller annars skadat föreningens intressen.

Uteslutning gäller tillsvidare. Beslut om uteslutning får dock begränsas till viss tid. Sådan tidsbegränsning får som mest omfatta sex månader från beslutsdagen. Om tillräckliga skäl för uteslutning inte föreligger får föreningen i stället meddela medlemmen en varning.

Beslut om uteslutning eller varning får inte fattas utan att medlemmen inom viss av styrelsen angiven tid, minst 14 dagar, fått tillfälle att yttra sig över de omständigheter som föranlett att medlemskapet ifrågasätts.

I beslut om uteslutning eller varning ska skälen redovisas samt anges vad medlemmen ska iaktta för överklagande av beslutet. Beslutet ska inom tre dagar från dagen för beslutet skickas till medlemmen.

Återkallelse av ryttarlicens
Ryttarlicens kan återkallas enligt SvRFs stadgar.

§ 14 Överklagande
Beslut om vägrat medlemskap, medlemskapets upphörande eller varning får överklagas till SvRF enligt reglerna i RFs stadgar.
I typstadgarna står "enligt reglerna i 15 kap RFs stadgar" men vi vill inte behöva ändra våra stadgar om RF numrerar om sina....

Relaterad text fanns i gamla §5.

 

Kap 3 Allmänna möten

§ 13 Årsmöte § 15 Tidpunkt och kallelse
Årsmöte skall äga rum senast den sista februari. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet skall utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet skall skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, styrelsens förslag och inkomna motioner skall finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen skall anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

Årsmötet, som är föreningens högsta beslutande organ, ska hållas före utgången av februari månad. Förhandsmeddelande om tid och plats för mötet ska utfärdas minst en månad i förväg på sätt som styrelsen bestämmer.

Kallelse till årsmöte utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. Förslag (motion) från enskild medlem att tas upp till behandling på årsmötet ska skriftligen vara styrelsen tillhanda senast tre veckor före årsmötet. Styrelsen ska till årsmötet avge skriftligt yttrande över motionerna.

Verksamhets- och förvaltningsberättelser, revisorernas berättelse, verksamhetsplan och budget, styrelsens förslag och inkomna motioner med styrelsens yttrande ska finnas tillgängliga för medlemmarna senast en vecka före årsmötet. I kallelsen ska anges var dessa handlingar finns tillgängliga.

§ 13 Årsmöte § 16 Sammansättning och beslutsförhet
Årsmötet är beslutsfört med det antal röstberättigade medlemmar som infunnit sig.
Årsmötet består av närvarande röstberättigade medlemmar. Röstning genom ombud (fullmakt) får inte förekomma. Årsmötet är beslutsfört med de röstberättigade medlemmar som är närvarande på mötet.
Texten om fullmakt finns i gamla stadgarna paragraf 10
§ 10 Rösträtt § 17 Rösträtt
Vid allmänt möte samt extra allmänt möte som hålles senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålles efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Röstning genom ombud (fullmakt) får ej förekomma.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 11§ men ej rösträtt.

Vid årsmöte samt extra allmänt möte som hålls senast den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Vid extra allmänt möte som hålls efter den sista februari äger varje medlem som fyllt 15 år en röst, om årsavgift för föregående eller pågående räkenskapsår erlagts minst en månad före mötet.

Hedersmedlem äger yttranderätt samt förslagsrätt i den ordning som sägs i 20§ men ej rösträtt.

Den har alltså rösträtt som
- Är medlem (dvs betalt avgift för i år) och
- Har betalt årets medlemsavgift minst 30 dagar före årsmötet eller var medlem året innan.
Anledningen till 30-dagarsspärren är att det inte ska gå att "kuppa" sig in i en förening med överraskning (t ex genom att betala medlemsavgift dagarna innan och sedan rösta in sig själva i styrelsen och sno alla pengarna).
§ 14 Ärenden vid årsmöte § 18 Ärenden vid årsmöte
Vid årsmöte skall följande ärenden behandlas och protokollföras:
 1. Mötets öppnande
 2. Val av ordförande för mötet
 3. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 4. Fastställande av röstlängd
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av dagordning
 7. Fastställande av om mötet blivit i laga ordning utlyst
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelserna
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkningar
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 17 § andra stycket angivna antalet
 13. Val av ordförande för föreningen
 14. Val av övriga styrelseledamöter jämte suppleanter
 15. Anmälan av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 16. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (se § 22)
 17. Val av två revisorer och en revisorssuppleant
 18. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 19. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 20. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och ev andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 21. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 22. Övriga ärenden som enligt 13 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 23. Sammanträdets avslutande.
Vid årsmöte ska följande ärenden behandlas och protokollföras:
 1. Mötets öppnande
 2. Fastställande av röstlängd
 3. Val av ordförande för mötet
 4. Anmälan av styrelsens val av sekreterare vid årsmötet
 5. Val av protokolljusterare och rösträknare
 6. Fastställande av föredragningslista
 7. Fastställande av om mötet blivit utlyst på rätt sätt
 8. Behandling av verksamhets- och förvaltningsberättelser
 9. Revisorernas berättelse
 10. Fastställande av balans- och resultaträkning
 11. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen
 12. Fastställande av verksamhetsplan och budget för kommande verksamhetsår
 13. Fastställande av årsavgift för nästkommande år.
 14. Övriga ärenden som enligt 15 § kan upptas till beslut på årsmöte.
 15. Beslut om antal styrelseledamöter och suppleanter inom ramen för det i 24 § andra stycket angivna antalet
 16. Val av ordförande för föreningen
 17. Val av övriga styrelseledamöter och suppleanter
 18. Fastställande av ungdomsledamot jämte personlig suppleant utsedda av ungdomssektionen
 19. Fastställande av eventuella sektioner förutom ungdomssektion (27 §)
 20. Val av två revisorer och en revisorssuppleant eller registrerat revisionsbolag
 21. Beslut om antalet ledamöter i valberedningen
 22. Val på ett år av ordförande och ledamöter i valberedningen
 23. Val av ombud till SvRFs och distriktets allmänna möten och eventuella andra möten där föreningen har rätt att representera med ombud.
 24. Sammanträdets avslutande.
§ 12 Valbarhet § 19 Valbarhet
Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

Valbar till styrelsen och valberedningen är röstberättigad medlem i föreningen. Arbetstagare inom föreningen får dock inte väljas till ledamot eller suppleant av styrelsen, valberedningen eller till revisor i föreningen.

Med arbetstagare jämställs den som har en stor del av sin utkomst grundat på en ekonomisk relation till föreningen. Detsamma ska gälla den som i övrigt kan anses vara jävig.

§ 15 Extra allmänt möte § 20 Extra allmänt möte
Extra allmänt möte hålles då styrelsen så finner erforderligt, då en revisor eller då minst 10 % av medlemmarna så begär. Styrelsen skall anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit skriftligen. Extra allmänt möte som hålles med anledning av förslag om stadgeändring skall anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse skall utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen skall tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan.

Vid extra allmänt möte skall punkterna 1-7, 23 i 14 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

Styrelsen kan kalla medlemmarna till extra allmänt möte. Styrelsen är skyldig att kalla till extra allmänt möte när en revisor eller minst 10 % av medlemmarna begär det. Sådan begäran ska vara skriftlig och innehålla skälen för begäran. Styrelsen är skyldig att anordna extra allmänt möte senast en månad efter det att sådan begäran inkommit. Extra allmänt möte som hålls med anledning av förslag om stadgeändring ska anordnas senast två månader efter det att begäran inkommit.

Kallelse med föredragningslista ska utfärdas minst 10 dagar i förväg på sätt som styrelsen beslutar. I kallelsen ska tydligt framgå det eller de ärenden som föranleder mötet. Underlåter styrelsen att kalla till extra allmänt möte får de som gjorde framställningen utlysa extra allmänt möte enligt ovan.

Vid extra allmänt möte ska punkterna 1-7, 24 i 18 § förekomma samt ärende för vilket eller vilka mötet sammankallats. Andra ärenden får inte förekomma.

§ 11 Beslut och omröstning vid allmänt möte § 20 Beslut och omröstning vid allmänt möte
Omröstning sker öppet, dock skall personval ske med slutna sedlar om röstberättigad medlem så begär. Vid val med slutna sedlar får valsedel inte uppta fler namn än det antal som skall väljas. Samtliga ärenden utom de i 3 § och 9 § avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad skall lotten avgöra.
Vid personval skall i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
Omröstning sker öppet, dock ska personval ske med sluten omröstning (votering) om röstberättigad medlem så begär. Samtliga ärenden utom de i 3§ (hedersmedlem), 7§ (stadgeändring) och och 9§ (upplösning) avgörs genom enkel röstövervikt. Vid omröstning som inte avser personval, gäller vid lika röstetal den mening som biträdes av ordföranden om denne är röstberättigad. Är ordföranden inte röstberättigad ska lotten avgöra.
Vid personval ska i händelse av lika röstetal lotten avgöra.
 

Kap 4 Valberedning

§ 16 Valberedning § 22 Valberedningen
Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1 ledamöter valda av årsmötet. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte.

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 14 § .

Senast en vecka före mötet skall valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater skall ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Valberedningen består av ordförande, tillika sammankallande, och 1 övriga ledamöter valda av årsmötet. Valberedningen bör om möjligt bestå av representanter för olika åldersgrupper, kön och inriktningar. Ledamöterna väljs av årsmötet för perioden t o m nästa årsmöte. Valberedningen ska sammanträda när ordföranden eller minst halva antalet ledamöter så bestämmer.

Senast 14 dagar före mötet får medlemmar till valberedningen avge förslag på personer för valen under 18 § .

Senast en vecka före mötet ska valberedningens förslag finnas tillgängligt för föreningens medlemmar. Ytterligare kandidatnominering kan äga rum på mötet. Alla föreslagna kandidater ska ha accepterat nomineringen. Även förslag på kandidater till valberedning inges till denna men valberedningen avger i detta fall ej eget yttrande.

Typstadgarna säger "bör bestå av olika kön och olika åldersgrupper ska vara representerade". Men vi kan inte ha så diversifierad valberedning, vi är glada om vi har en valberedning.. :)
 

Kap 5 Revision

§ 20 Revision § 23 Revisorer och revision
För granskning av föreningens räkenskaper till styrelsens förvaltning skall utses två revisorer och en suppleant. Revisorer och revisorssuppleant utses av årsmötet.
För granskning av föreningens räkenskaper och styrelsens förvaltning ska utses två revisorer och en suppleant eller registrerat revisionsbolag. Revisorerna utses av årsmötet och ska vara oberoende av dem de har att granska.
 

Kap 6 Styrelsen

§ 17 Styrelsen § 124 Styrelsen
Styrelsen är då allmänt möte eller extra allmänt möte icke är samlat, föreningens beslutande organ.

Styrelsen skall bestå av ordförande samt lägst 2 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och högst 4 suppleanter. I styrelsen ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot jämte personlig suppleant.

Mandattiden gäller två år från årsmöte till och med årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljes vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen kan som adjungerad ledamot kalla enskild person, även icke medlem. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot kan även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Kallelse till styrelsesammanträde utfärdas av ordföranden när anledning till sammanträde föreligger. Ordföranden är dessutom skyldig kalla till sammanträde då minst 2 ledamöter så begär. Kallelse skall ske skriftligen och kallelsetiden skall vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter skall kallas.

Vid styrelsesammanträde skall föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson.

Styrelsen ska bestå av ordförande samt lägst 2 och högst 8 ordinarie ledamöter samt lägst 1 och högst 4 suppleanter. I antalet ordinarie ledamöter ingår en av ungdomssektionen utsedd ungdomsledamot med personlig suppleant. Styrelsen bör om möjligt bestå av representanter för olika åldersgrupper, kön och inriktningar.

Mandattiden gäller två år från årsmöte till årsmöte. Mandattiden för ordförande är ett eller två år. Mandattiden för suppleanter är ett år med undantag av personliga suppleanter vars mandattid följer ordinarie ledamot. Halva antalet styrelseledamöter väljs vid varje årsmöte.

Styrelsen utser inom sig vice ordförande och sekreterare. Styrelsen får utse adjungerad ledamot. Sådan ledamot har yttrande- och förslagsrätt men inte rösträtt. Adjungerad ledamot får även utses till särskild befattning inom styrelsen.

Styrelsen är beslutsför när samtliga ledamöter kallats och då minst halva antalet ledamöter är närvarande. Beslut fattas med enkel röstövervikt. Vid lika röstetal har ordföranden utslagsröst.

Styrelsen ska sammanträda på kallelse av ordföranden. Ordföranden är skyldig kalla till sammanträde då minst två ledamöter så begär. Kallelse ska ske skriftligen och kallelsetiden ska vara lägst en vecka. Samtliga ordinarie ledamöter ska kallas.

Vid styrelsesammanträde ska föras protokoll som undertecknas av protokollföraren och justeras av mötets ordförande och en för ändamålet utsedd justeringsperson. Avvvikande mening ska antecknas i protokollet.

Typstadgarna säger "Styrelsen ska bestå av olika kön.". Vi har tre män att välja på till styrelsen....
§ 18 Styrelsens åligganden § 25 Styrelsens åligganden
Styrelsen skall inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att tillse att föreningen

 • Följer gällande författningar och andra bindande regler, inklusive att tillse att lagen om registerkontroll av personer som arbetar med barn efterlevs.
 • Följer ridsportens värdegrund
 • Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar

Vidare åligger det styrelsen särskilt att

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper föres samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som skall behandlas vid allmänna möten
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad
Styrelsen ska - inom ramen för RFs, SvRFs och dessa stadgar - svara för föreningens verksamhet och tillvarata medlemmarnas intressen.

Det åligger styrelsen att tillse att föreningen

 • Följer gällande författningar och andra bindande regler, inklusive att tillse att lagen om registerkontroll av personer som arbetar med barn efterlevs.
 • Följer ridsportens värdegrund
 • Uppfyller SvRFs krav på god hästhållning och säkerhet för människor och hästar

Vidare åligger det styrelsen att

 • Verka för föreningens ändamål
 • Verkställa beslut fattade av allmänna möten
 • Planera, leda och fördela arbetet inom föreningen
 • Handha och ansvara för föreningens medel
 • Tillse att fullständiga räkenskaper förs samt att upprätta verksamhets- och förvaltningsberättelser och senast tre veckor före årsmötet underställa dessa revisorernas granskning.
 • Bestämma dag och plats för allmänna möten och förbereda de ärenden som ska behandlas vid allmänna möten
 • varje kalenderår snarast efter ordinarie årsmöte eller, i förekommande fall, extra allmänt möte hos SvRF registrera namn och kontaktuppgifter till styrelseledamöter och firmatecknare.
 • Företräda föreningen inför myndigheter och organisationer m fl om inte särskilda ombud är utsedda för detta
 • Övervaka stadgarnas efterlevnad
Samma kommentar som sist: vi vill inte i våra stadgar rabbla upp specifika lagar, det räcker med att styrelsen ska se till att lagar följs.
§ 21 Särskilda bestämmelser § 26 Särskilda bestämmelser
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av distriktets, SvRFs och RFs stadgar eller som distriktet, SvRF eller RF från tid till annan beslutar.
Utöver vad som framgår av dessa stadgar har föreningen de uppgifter, skyldigheter och rättigheter som framgår av SDFs, SvRFs, DFs och RFs stadgar eller som dessa organisationer från tid till annan beslutar.
 

Kap 7 Sektioner

§ 22 Sektioner § 27 Sektioner
En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Ungdomssektion

Inom föreningen skall finnas en ungdomssektion. Sektionen skall vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

Övriga sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 1 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.

Föreningens styrelse skall, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

En sektion är ingen egen juridisk person och är underordnad föreningens styrelse.

Ungdomssektion

Inom föreningen ska finnas en ungdomssektion. Sektionen ska vara organ för frågor som speciellt berör föreningens yngre medlemmar. Sektionen väljer själv sin styrelse och arbetar i enlighet med SvRFs instruktion för ungdomssektion. Arbetsuppgifter och arbetssätt fastställes av sektionsstyrelsen i samråd med föreningsstyrelsen. Föreningsstyrelsen kan ha representant jämte suppleant i sektionsstyrelsen.

Övriga sektioner
Beslut om bildande eller nedläggning av sektion fattas av allmänt möte eller extra allmänt möte.

Ledningen för varje sektion utövas av en sektionsstyrelse, bestående av ordförande och 1 övriga ledamöter. Sektionsstyrelse väljs årligen bland röstberättigade medlemmar av möte med de föreningsmedlemmar som bedriver den verksamhet vilken handhas av sektionen.

Föreningens styrelse ska, i särskild instruktion, fastställa de befogenheter och skyldigheter som sektionsstyrelse har.

Styrelsen kan tillsätta kommittéer (motsvarande) för handläggning av särskilda uppgifter. Dessa kommittéer har de befogenheter som styrelsen tilldelat dem.

§ 8 Stadgetolkning
Föreningens verksamhet bedrivs enligt dessa stadgar samt i tillämpliga delar enligt de stadgar som gäller för det ridsportdistrikt som föreningen tillhör och SvRFs stadgar.

Uppstår tvekan vid dessa stadgars tolkning eller om fall skulle förekomma som ej varit förutsedda i dessa stadgar hänskjutes frågan till allmänt möte eller extra allmänt möte, eller avgörs frågan interimistiskt av styrelsen i brådskande fall.